Algemene voorwaarden

Video Van & Conversie Website

Artikel 1 Inleidende bepalingen

 1. Conversie Website is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanleveren en bouwen van websites, een en ander in de meest ruime zin.
 2. Video Van is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het vervaardigen van foto- en videomateriaal, een en ander in de meest ruime zin.
 3. De bepalingen onder afdeling I van deze Algemene voorwaarden gelden voor zowel Conversie Website als voor Video Van. Daarnaast bevatten deze Algemene voorwaarden bepalingen die specifiek voor ofwel Conversie Website ofwel Video Van gelden, in respectievelijk afdeling II en afdeling III.

Afdeling I: Algemene bepalingen
Artikel 2 Definities
In Afdeling I van deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
a. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Opdrachtnemer, en die Opdrachtnemer de opdracht geeft Diensten te verrichten.
b. “Opdrachtnemer”: Conversie Website dan wel Video Van.
c. “Partijen”: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.
d. “Overeenkomst”: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, een en ander in de meest ruime zin.
e. “Diensten”: diensten verricht door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 11 onder c en artikel …

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen.
 3. Voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.  

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Opdrachtnemer worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.  

Artikel 5 Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Opdrachtnemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van Opdrachtnemer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Opdrachtnemer, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Conversie Website en Video Van kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.
 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van gegevens. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 9 Gebruik van beeldmateriaal door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht om al het beeldmateriaal dat hij vervaardigt in het kader van een Overeenkomst of anderszins met betrekking tot Opdrachtgever, openbaar te maken en te gebruiken op elke door hem gewenste wijze. Met het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden geeft Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming voor elk gebruik van dergelijk beeldmateriaal.

Artikel 10 Klachtenregeling

Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@conversiewebsite.nl of telefonisch te melden via 06-12411141.
 

Artikel 11 Identiteit van Opdrachtnemer

 1. Conversie Website en Video Van zijn bij de KvK geregistreerd onder nummer 14116337 en dragen btw-identificatienummer NL209292003B01. Zij zijn gevestigd aan de Hertog Willemlaan 23 (5961 TK) te Horst.
 2. Opdrachtnemer is per e-mail te bereiken via info@conversiewebsite.nl en telefonisch op 06-12411141.
 3. Conversie Website is tevens te bereiken via de website www.conversiewebsite.nl.
 4. Video Van is tevens te bereiken via de website www.videovan.nl.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg.

Afdeling II: Bepalingen Conversie Website

Artikel 13 Definities

In Afdeling II van deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

a. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Conversie Website, en die Conversie Website de opdracht geeft Diensten te verrichten.

b. “Overeenkomst”: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Conversie Website, een en ander in de meest ruime zin.

c. “Diensten”: alle door Conversie Website en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten en producten, onder andere inhoudende het bouwen van een website, alsmede alle andere door Conversie Website ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

d. “Website”: de Website www.conversiewebsite.nl.

Artikel 14 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan aangeven een Overeenkomst te willen sluiten via de Website, per e-mail of telefonisch. Vervolgens zal Conversie Website contact opnemen met Opdrachtgever om de wensen van Opdrachtgever met betrekking tot de Diensten te bespreken. Hierna kunnen de Partijen besluiten een Overeenkomst te sluiten. De Overeenkomst komt pas tot stand door een bevestiging hiervan door Conversie Website.
 3. Als Conversie Website een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Conversie Website kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 15 Karakter van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever kan bij het aangaan van een Overeenkomst ervoor kiezen om de website zelf te bouwen, of deze te laten bouwen door Conversie Website.
 2. Indien Opdrachtgever ervoor kiest zelf de website te bouwen, houdt de Overeenkomst slechts een duurovereenkomst in waarbij de Opdrachtgever steeds gedurende één jaar tegen betaling gebruik kan maken van de gebouwde website. Conversie Website levert de benodigde software aan, maar is niet gehouden enige andere werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de bouw van de website.
 3. Indien Opdrachtgever ervoor kiest de website door Conversie Website te laten bouwen, gaat Opdrachtgever hiermee automatisch twee overeenkomsten aan:
  1. een overeenkomst volgens welke Conversie Website een website bouwt voor Opdrachtgever, waar een eenmalige betaling door Opdrachtgever tegenover staat;
  2. en een duurovereenkomst volgens welke Opdrachtgever tegen betaling gebruik kan maken van de gebouwde website.
 4. De in dit artikel genoemde duurovereenkomst geeft Opdrachtgever recht op gebruik van de website, en op werkzaamheden van Conversie Website met betrekking tot het onderhoud van de website.
 5. De duurovereenkomst heeft een looptijd van één (1) jaar en wordt met het verloop van deze periode automatisch verlengd voor één jaar. Dit geldt op overeenkomstige wijze voor duurovereenkomsten die reeds verlengd zijn. Opdrachtgever kan de duurovereenkomst opzeggen tot uiterlijk één (1) maand voor het einde van de duur van de overeenkomst. Indien deze opzegging niet tijdig geschiedt, vindt de automatische verlenging van de overeenkomst doorgang.

Artikel 16 Verplichtingen uit de Overeenkomst

 1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing indien Opdrachtgever de website laat bouwen door Conversie Website.
 2. Opdrachtgever is gehouden tijdig alle benodigde materialen aan te leveren om de website te bouwen, zodat Conversie Website deze kan incorporeren in de website. Laat Opdrachtgever dit na, dan zal Conversie Website voorbeeldfoto’s, -teksten, -video’s en ander beeldmateriaal op de website plaatsen.
 3. Indien Opdrachtgever de benodigde materialen nog niet (volledig) heeft aangeleverd op het moment dat de website wordt aangeleverd, is dit nog mogelijk binnen drie (3) weken, waarna Conversie Website de materialen zal opnemen in de website. Na verloop van deze termijn is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de voorbeelden als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door het gewenste materiaal. Wanneer Opdrachtgever wenst hiervoor gebruik te maken van de diensten van Conversie Website, dient Opdrachtgever hiervoor een separate overeenkomst aan te gaan met Conversie Website, waarbij de werkzaamheden tegen een nader overeen te komen uurtarief betaald dienen te worden.
 4. Nadat Conversie Website de website voor Opdrachtgever gebouwd heeft, zal zij deze aanleveren aan Opdrachtgever. Vanaf het moment van aanlevering heeft Opdrachtgever drie (3) weken de tijd om op- of aanmerkingen kenbaar te maken aan Conversie Website, waarna Conversie Website de website waar gewenst en mogelijk zal aanpassen. Opdrachtgever kan binnen deze termijn drie keer de website door Conversie Website laten aanpassen; indien Opdrachtgever daarna nog aanpassingen wenst, kan hij hiervoor een separate overeenkomst aangaan met Conversie Website, waarbij de werkzaamheden tegen een nader overeen te komen uurtarief betaald dienen te worden.
 5. Na het verstrijken van de termijn van 3 weken, wordt de website geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 17 Limieten

 1. Websites die door Conversie Website voor Opdrachtgever gebouwd worden, zullen uit ten hoogste tien (10) webpagina’s bestaan.
 2. Per website kan Opdrachtgever ten hoogste vier (4) e-mailaccounts aan de website koppelen.

Artikel 18 Annulering

Aangezien Conversie Website een op maat gemaakt product levert, is het niet mogelijk om de Overeenkomst te annuleren na bestelling.

Artikel 19 Kosten, honorering en betaling

 1. De bedragen in de Webshop zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Het totaalbedrag in het winkelmandje is inclusief BTW.
 2. Conversie Website heeft het recht om kennelijke verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Indien Opdrachtgever ervoor kiest de website te laten bouwen door Conversie Website, geschiedt betaling van deze werkzaamheden via iDEAL. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst dient tenminste een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag te worden betaald. Het resterende bedrag wordt verschuldigd op het moment dat de gebouwde website is goedgekeurd door Opdrachtgever (zie artikel 15).
 4. Betaling van de duurovereenkomst met betrekking tot onderhoud van de website geschiedt per automatische incasso. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze incasso uitgevoerd kan worden en niet wordt gestorneerd.
 5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Conversie Website mede te delen.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een verschuldigd bedrag (bijvoorbeeld door te storneren), is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Conversie Website besluit een vordering wegens niet-betaling langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
   

Artikel 20 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Conversie Website is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Indien Opdrachtgever de website laat bouwen door Conversie Website en Opdrachtgever de benodigde materialen niet tijdig aanlevert, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de door Conversie Website op de website geplaatste voorbeeldfoto’s, -teksten, -video’s en ander beeldmateriaal door de gewenste eigen materialen. Opdrachtgever is na aanlevering van de website door Conversie Website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de website en de daarop gebruikte materialen, en Conversie Website is vanaf dat moment dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de website of voor het gebruik van voorbeeldmaterialen op de gebouwde website.
 3. Conversie Website streeft ernaar de gebouwde website binnen één (1) maand aan te leveren. Deze of enige andere termijn die door Conversie Website wordt opgegeven is echter nimmer een fatale termijn, en Conversie Website is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een termijn. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever geen recht om de Overeenkomst te annuleren, of de betaling te weigeren, noch is Conversie Website enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 4. Conversie Website is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Conversie Website, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Conversie Website om, als een door Conversie Website ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Conversie Website is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Conversie Website is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van door haar voor Opdrachtgever gebouwde websites of door Opdrachtgever met behulp van door haar aangeleverde software zelf gebouwde websites.
 7. Conversie Website is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor automatisch uitgevoerde software-updates en de gevolgen hiervan voor door haar voor Opdrachtgever gebouwde websites of door Opdrachtgever met behulp van door haar aangeleverde software zelf gebouwde websites.
 8. Conversie Website is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 6.
 9. Indien een door Conversie Website wordt aangepast of onderhouden door de Opdrachtgever of door derden, is Conversie Website niet langer verantwoordelijk of aansprakelijk op enige wijze voor deze website.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Conversie Website voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 11. Conversie Website is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 12. Indien Conversie Website aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Conversie Website in haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 13. De aansprakelijkheid van Conversie Website is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Conversie Website niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 14. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Conversie Website.
 15. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
   

Artikel 21 Garantie

 1. Alle resultaten die door Conversie Website op de Website of anderszins worden genoemd, zijn mogelijke resultaten die verkregen kunnen worden wanneer men gebruik maakt van de Diensten van Conversie Website. Deze resultaten zijn echter van nog meer factoren afhankelijk. Conversie Website streeft ernaar haar Opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar kan geen garanties leveren met betrekking tot haar Diensten of de resultaten hiervan.
 2. Het in deze Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.

Artikel 22 Verbodsbepaling

 1. Het is Opdrachtgever onder geen enkele omstandigheid toegestaan een door Conversie Website gebouwde website te kopiëren, verplaatsen, na te (laten) bouwen of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.
 2. Indien Opdrachtgever deze bepaling op enig moment overtreedt, kan Conversie Website de website die zij voor Opdrachtgever heeft gebouwd offline halen zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van schadevergoeding. Bovendien heeft Conversie Website in dat geval recht op schadevergoeding van Opdrachtgever.

Afdeling III: Bepalingen Video Van
Artikel 23 Definities

In Afdeling III van deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

a. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Video Van, en die Video Van de opdracht geeft Diensten te verrichten.
b. “Overeenkomst”: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Video Van, een en ander in de meest ruime zin.
c. “Diensten”: alle door Video Van en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende het vervaardigen van beeldmateriaal voor Opdrachtgever, alsmede alle andere door Video Van ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
d. “Website”: de Website www.videovan.nl.

Artikel 24 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan aangeven een Overeenkomst te willen sluiten via de Website, per e-mail of telefonisch. Vervolgens zal Video Van contact opnemen met Opdrachtgever om de wensen van Opdrachtgever met betrekking tot de Diensten te bespreken. Hierna kunnen de Partijen besluiten een Overeenkomst te sluiten. De Overeenkomst komt pas tot stand door een bevestiging hiervan door Video Van.
 3. Als Video Van een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Video Van kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 25 Het opnamemoment

 1. Bij het sluiten van een Overeenkomst wordt in overleg tussen Opdrachtgever en Video Van een datum afgesproken waarop een fotograaf de opnames komt maken. Video Van heeft te allen tijde en onder alle omstandigheden het recht deze datum eenzijdig te wijzigen, tenzij zwaarwegende belangen van Opdrachtgever zich hiertegen verzetten.
 2. Opdrachtgever kan het opnamemoment tot zeven (7) dagen vóór de oorspronkelijk overeengekomen datum kosteloos verplaatsen naar een andere datum of een ander tijdstip. Een dergelijke verplaatsing is niet meer mogelijk binnen 7 dagen vóór het oorspronkelijk overeengekomen moment (datum en tijdstip); indien Opdrachtgever dan nog wenst het overeengekomen moment geen doorgang te laten vinden, is het hem slechts onder bijzondere omstandigheden en met uitdrukkelijke toestemming van Video Van toegestaan een nieuwe datum in te plannen. In ieder geval blijft Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.
 3. Indien Opdrachtgever aangeeft het opnamemoment te willen verplaatsen, zal in overleg tussen Opdrachtgever en Video Van een nieuw moment (datum en tijdstip) worden afgesproken. Dit nieuwe opnamemoment dient binnen een maand na het oorspronkelijk overeengekomen moment plaats te vinden.

Artikel 26 Verplichtingen van Video Van en Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden Video Van de toegang te verschaffen tot alle gegevens, materialen en ruimtes die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is hij zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit en is hij bovendien gehouden schadevergoeding te betalen aan Video Van.
 2. Video Van draagt er zorg voor dat het bij het opnamemoment vervaardigde beeldmateriaal zoveel mogelijk met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever bewerkt wordt. Vervolgens zal Video Van het beeldmateriaal ter beschikking stellen van Opdrachtgever.
   

Artikel 27 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na totstandkoming daarvan wenst te wijzigen of aan te vullen, kunnen Video Van en Opdrachtgever in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Video Van is nooit verplicht een wijziging of aanvulling toe te staan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende afspraken gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Video Van op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Video Van en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijzigingen geschieden schriftelijk.

Artikel 28 Annulering

Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot uiterlijk zeven (7) dagen voor het overeengekomen opnamemoment als bedoeld in artikel 25 lid 1. Annulering binnen 7 dagen voor het opnamemoment is slechts mogelijk met betaling van het volledige voor de Diensten overeengekomen bedrag.

 

Artikel 29 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. In het winkelmandje wordt het totaalbedrag inclusief BTW weergegeven.
 2. Video Van heeft het recht om kennelijke verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt per bankoverschrijving. Video Van zal Opdrachtgever een factuur sturen voor het overeengekomen bedrag, welke binnen 14 dagen betaald dient te worden, tenzij anders aangegeven op de factuur.
 4. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Video Van mede te delen.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien Video Van besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 5 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
   

Artikel 30 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, en is gehouden Video Van de toegang te verschaffen tot alle materialen en ruimtes wanneer Video Van aangeeft dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat dit noodzakelijk is. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is hij zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.
 2. Indien er een termijn opgegeven wordt voor levering van de Diensten, is dit nimmer een fatale termijn. Ofschoon steeds getracht zal worden opgegeven termijnen na te komen, is Video Van nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van deze termijnen. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is Video Van enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Video Van is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Video Van, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Video Van om, als een door Video Van ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Video Van is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Video Van is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 6.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Video Van voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Video Van is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 8. Indien Video Van aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Video Van in haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 9. De aansprakelijkheid van Video Van is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Video Van niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Video Van.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
   

Artikel 31 Garantie

 1. Video Van spant zich in de Overeenkomst zoveel mogelijk naar wens van de Opdrachtgever uit te voeren. Buiten deze inspanningsverplichting biedt Video Van echter geen garanties met betrekking tot haar Diensten.
 2. Het in deze Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.